موقعیت فعلی شما : خانه/

فتق‌های مادرزادی دیافراگم و بیرون‌زدگی دیافراگم

در شرایط طبیعی، اتصال دیوارهٔ عرضى و چین‌هاى پلوروپریتونئال در هفتهٔ هشتم تکامل جنینى اتفاق مى‌افتد. اگر تشکیل دیافراگم ناقص باشد، سوراخ پلوروپریتونئال (بوخدالک) پدید مى‌آید.

آخرین اخبار