برچسب : بندپی
1 مطلب موجود میباشد
بهمن 26, 1399
شناسایی افراد بی سواد و بازمانده از تحصیل در استان تهران

محسنی بندپی ، با اشاره به اهمیت جلسات شوراهای آموزش و پرورش نیز به خبرنگاران گفت: شوراهای آموزش و پرورش استان ها یکی از مهمترین شوراها است چرا که نظام تعلیم و تربیت برای کشور مهم است و تربیت کننده نسل آینده کشور است.