برچسب : برنامه غیر محرمانه
1 مطلب موجود میباشد
فروردین 21, 1400
هیچ سازمانی متولی امور کودکان کار و خیابان نیست

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران می گوید حوزه اجتماعی دغدغه دولت نیست و عزمی برای اجرای تکلیف قانونی خود ندارد.