برچسب : ایام امتحانات
1 مطلب موجود میباشد
کارشناس حوزه برنامه ریزی آموزشی پاسخ می دهد:
دی 12, 1399
چالش های امتحان های مجازی

والدین باید تنها نقش یک تسهیل‌گر را داشته باشند و هیچ گونه دخالتی در محتوای آن نکنند.