موقعیت فعلی شما : خانه/

کارتون نمایشی (اون یکی ها) با هدف مصرف بهینه آب

کارتون نمایشی « اون یکی ها» برای مقطع کودک و نوجوان با هدف انتقال پیام مصرف بهینه آب و اقتصاد مقاومتی با زبان کودکی تعریف و ساخته شده است.

آخرین اخبار