برچسب : آسیایی تبار
1 مطلب موجود میباشد
فروردین 30, 1400
بازگشت کودکان به مدرسه در آمریکا و نگرانی آسیایی تبارها

افزایش خشونت‌ها علیه آسیایی تبار‌های ساکن آمریکا در ماه‌های اخیر باعث شده که بسیاری از والدین کودکان آسیایی تبار ها در فرستادن کودکان خود به مدرسه نگرانی‌های شدیدی را تجربه کنند.