چهره کبود کودک‌آزاری

آزار کودکان به شکل جسمی، عاطفی، لفظی، جنسی و یا حتی نادیده انگاشتن و توجه نکردن به کودکان به نوعی کودک‌آزاری بوده و حتی کم توجهی به کودک که از آن به عنوان آزار عاطفی یاد می‌شود، از مصادیق کودک‌آزاری است.

جدیدترین
پربازدیدترین