نکاتی درباره کشیدگی آرنج کودک

 در ساعد دست دو استخوان به نام زند زیرین و زند زبرین و نزدیک به آرنج رباطی وجود دارد که سر آن دچار نیمه دررفتگی می شود و استخوان زند زبرین داخل رباط حلقوی گیر می کند و کودک دیگر نمی تواند آرنج را خم و راست کند . آرنج دردناک می شود و هنگام حرکت دادن درد آن بیشتر خواهد شد .

جدیدترین
پربازدیدترین