ضرورت نگاه عمیق به شخصیت امام خمینی(ره) در آثار کودک

سوسن طاقدیس معتقد است متأسفانه به آن صورت که بایسته و شایسته است به ابعاد گوناگون شخصیت امام خمینی (ره) در آثار کودک و نوجوان پرداخته نشده است.

جدیدترین
پربازدیدترین