کشف بقایای یک کودک هنگام فرار از آتشفشان در ۲۰۰۰ سال پیش

بقایای کودکی که ۲۰۰۰ سال قبل در حال فرار از آتشفشان بود، کشف شد.

جدیدترین
پربازدیدترین