10 فرمان برای کنترل حسادت کودک

فرمان هایی از جمله توجه به احساسات کودک و مقایسه نکردن اوبادیگران و برقراری عدالت در رفتار والدین باعث کنترل حسادت کودکان می شود.

به گزارش کودک پرس 

۱۰ فرمان برای کنترل حسادت کودک:

۱) احساسات کودک را بشناسید

۲) همه یا هیچ را انتخاب نکنید

۳) لذت هدیه دادن را به او بچشانید

۴) بر توانایی‌هایش تکیه کنید

۵) کودکان را با هم مقایسه نکنید

۶) در همه چیز عدالت را رعایت کنید

۷) مراقب رفتار وگفتارتان باشید

۸) احساسات خود را بیشتر بیان کنید

۹) الگو باشید

۱۰) انضباط قاطعانه داشته باشید

 

منبع:  مهدپرتال