لزوم رایگان شدن خدمات توانبخشی ناشنوایان

مدیرعامل انجمن خانواده ناشنوایان ایران گفت:نیاز است که در ایران نیز مانند تمام دنیا آموزش‌ها و خدمات توانبخشی به شکل رایگان به ناشنوایان ارائه شود زیرا در چنین شرایطی کمک بزرگی به جامعه ناشنوایی کشور خواهد شد.

به گزارش کودک پرس   سلیمی ،مدیرعامل انجمن خانواده ناشنوایان ایران گفت: کودکان ناشنوا برای دریافت آموزش‌های به هنگام دارای دوره طلایی هستند که از ۶ ماهگی آغاز و تا حدود ۲ سالگی ادامه دارد و در صورت دریافت آموزش‌ها در این دوره طلایی می‌توان حتی در مقطع دبستان نیز بسیاری از نیازمندی های فرد ناشنوا را حل کرد به گونه ای که  فرد قادر به رفع نیاز خود باشد اما چنانچه از این دوره با غفلت بگذریم ،تارهای صوتی قدرت خود را از دست می دهند، گفتار از بین خواهد رفت و فرآیند درمانی و آموزشی نیز بسیار دشوار خواهد شد.

مدیرعامل انجمن خانواده ناشنوایان ایران ضمن تاکید برآنکه چنانچه کودکان ناشنوا تحت آموزش‌های صحیح باشند و دایره لغات آنها به شکل مناسب شکل گیرد و گفتار درمانی نیز به نحو شایسته برایشان اجرا شود، می‌توان بسیاری از مشکلات آنها را حل کرد گفت: نیاز است که در ایران نیز مانند تمام دنیاخدمات توانبخشی و آموزش‌ها به صورت رایگان در اختیار ناشنوایان قرار گیرد.

منبع:    ایسنا