ویژگی های افراد خلاق

فرد خلاق جهت دستیابی به ناشناخته های خود تلاش مضاعفی از خود نشان می دهند

به گزارش کودک پرس   

ویژگی های افراد خلاق
۱٫ در کار اندیشیدن تا جایی که ممکن است از قالب و چهارچوب می گریزند
۲٫ به وضع موجود رضایت نمی دهند و طالب تغییر هستند
۳٫ درمواجه با مشکلات از خود صبر و مداومت بیشتری نشان می دهند و به دنبال راه حل مشکل می گردند
۴٫ از شخصیتی پویا و استقلال طلب برخوردارند
۵٫ در برخورد با پدیده ها کنجکاو هستند
۶٫ فرد خلاق جهت دستیابی به ناشناخته های خود تلاش مضاعفی از خود نشان می دهند
۷٫ قدرت ریسک و خطر پذیری بالایی دارند
۸٫ عقاید خود را هر چند مخالف دیگران باشد مطرح می کند
۹٫ از شکست مایوس نمی شوند
معمولا درونگرا هستند

 

 

 

منبع:    مهدپرتال