حجاب غیر منطقی

هرگز در بایدها و نبایدهای دینی، سلیقه ای عمل نکنید. دربارة پوشش، به همان مقداری عمل کنید که دین مقدس اسلام دستور داده و اسلام، پوشیدن پا و موی سر از محارم را واجب ندانسته است.

به گزارش کودک پرس    احکام الاهی، منطبق با فطرت انسان ها وضع شده و اگر با اعمال سلیقة شخصی، آن ها را کم و زیاد کنیم، آن ها را از فطرت انسانی دور ساخته ایم که در نتیجه، مقاومت روانی انسان‌ها را در پی خواهد داشت.

سختگیری شوهر شما در این مورد، ممکن است دخترتان را در آینده که اقتدارش کمتر می‌شود، به سمت بدحجابی بکشاند؛ به ویژه که شاهد بدحجابی و آزادی بیش از حد بسیاری از همسالان است.

آگاهی دادن به دختر برای پوشاندن قسمت های تحریک آمیز بدن حتی از محارم، مطلوب است؛ همان گونه که پوشش مناسب پدر و دیگر محارم در مقابل دختر مطلوبیت دارد؛ اما سختگیری بی مورد پسندیده نیست.

اسلام عزیز دین اعتدال است. از فر زند خود چیزی را بخواهید که اسلام می خواهد.

  برگرفته از سخنان استاد دهنوی

منبع:    مهدپرتال