واکسن کووید19 منجر به حفاظت کودکان از بیماری شده است

محققان در این مطالعه، اثربخشی واکسن کووید۱۹ را در دوره های دلتا و اومیکرون در کودکان ۵ تا ۱۸ ساله ارزیابی کرد.

به گزارش کودک پرس ،نتایج مطالعه محققان بیمارستان شیکاگو نشان داد که واکسیناسیون کووید ۱۹ خطر بستری شدن مرتبط با این بیماری را در کودکان ۵ تا ۱۱ ساله در طول دوره اومیکرون به میزان دو سوم کاهش داد.

در میان نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ساله که با سری اولیه واکسن کووید ۱۹ واکسینه شدند، محافظت در برابر بستری شدن مرتبط با بیماری در طول دوره اومیکرون کمتر از دوره دلتا بود.

«بریا کوتس»، پزشک و متخصص مراقبت‌های ویژه در این مطالعه، گفت: «نتایج مطالعه ما اطمینان بخش است و نشان می‌دهد واکسیناسیون کووید ۱۹ در کودکان و نوجوانان واجدشرایط همچنان در برابر شدیدترین پیامدهای مرتبط با کووید ۱۹، صرف نظر از نوع سویه آن محافظت ایجاد می‌کند.»

به گفته محققان، در طول دوره اومیکرون، واکسیناسیون خطر بستری شدن مرتبط با کووید ۱۹ را در کودکان ۵ تا ۱۱ ساله تا ۶۸ درصد کاهش داد. اثربخشی واکسن در برابر هر نوع بستری مرتبط با کووید ۱۹ در نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ساله که سری اولیه را دریافت کرده بودند از ۹۲ درصد در طول دوره دلتا به ۴۰ درصد در طول دوره اومیکرون کاهش یافت.