طبق اظهارات زن جوان و همسایه‌ها، پدر خانواده در ارتش به عنوان سرباز وظیفه خدمت می‌کند. این مادر جوان در بازجویی‌های پلیس  ادعا کرد یکی از اقوامش مراقب کودکش بوده است.

در حال حاضر این زن تا بازگشت همسرش تحت نظر پلیس خواهد بود و دادگاه او را به جرم قتل عمد کودکش به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.