رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار کرد: صدور این کارت ها به مراقبان کمک می کند ضمن داشتن آمار دقیق تر و دسته بندی پرونده ها ، مراحل رسیدگی را با سرعت بیشتری انجام دهند.
غرب هرمزگان شامل شهرستان های بندرلنگه، بستک و پارسیان است که بندرلنگه در ۲۴۰ کیلومتری، بستک در ۲۳۰ کیلومتری و پارسیان در ۴۰۰ کیلومتری غرب بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع شده اند. هم اکنون ۱۳۴ خانه بهداشت در غرب هرمزگان مشغول به ارایه خدمات به مردم هستند.