نجات ۵ بیمار با عمل اهدای عضو از کودک ۷ساله م رگ مغزی

کودک مرگ مغزی به ۵بیمار زندگی دوباره بخشید.

به گزارش کودک پرس ،دکتر ابراهیم خالقی خاطرنشان کرد: کلیه‌های زنده یاد مهراد محسنی کیان در بیمارستان منتصریه به دختر نوجوان ۱۶ساله ساکن درگز و کودک ۱۰ساله ساکن نیشابور که سالها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهداء و پیوند شد و به آنهازندگی دوباره بخشید.

وی افزود: کبد مرحوم مهراد محسنی کیان در بیمارستان منتصریه به پسر نوجوان ۱۳ساله ساکن بجنورد پیوند شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:قرنیه‌های زنده یاد مهراد محسنی کیان برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.