انتشار کتاب داستان «آقای بیجامەپوش»

کتاب «آقای بیجامەپوش» مجموعە داستان کوتاه کودکان از انتشارات «زایەله» در مریوان در چند روز گذشته روانه بازار نشر شد و در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.

به گزارش کودک پرس ،کتاب «آقای بیجامەپوش» مجموعەی چند داستان کوتاە است کە به قلم نویسندە نوجوان، آران رستمی بە رشت تحریر درآمدە است.

این کتاب که چاپ اول، اواخر تابستان ۱۴۰۰ توسط انتشارات زایەڵە مریوان به چاپ رسیده است، شامل هشت داستان کوتاه است و بە خوانندە، بە خصوص بە کودکان لذت خاصی می‌بخشد.

نویسندە در این داستان‌ها با تخیلی کودکانە ما را بە دنیایی می‌برد تا بتوانیم گوشەهایی از پیرامون را از زاویەی دید کودکانە بنگریم.

«هیچوقت مقایسە نکن» «آقای بیجامەپوش» «دزدان بی کلە» «مرد عضلەای» «داستان جوکر» «کارآگاە کلەپوک» «کیف پول قهوەای خالخالی» «من و دوست سوپر من» عناوین داستان‌‌هایی است کە این در این کتاب نوشتە شدەاند.