خراسان جنوبی| 4000 کودک زیر 5 سال از طرح بهبود تغذیه کمیته امداد بهره مند شدند

از ابتدای سال جاری ۴۰۰۰ کودک زیر ۵ سال تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) از طرح بهبود تغذیه بهره مند شدند و تعداد ۸۰۰۰ سبد غذائی بین آنان توزیع گردید.

به گزارش کودک پرس ،سید رضا حسینی ،معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد  خراسان جنوبی  گفت : از ابتدای سال جاری  ۴۰۰۰ کودک زیر ۵ سال تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) از طرح بهبود تغذیه بهره مند شدند و تعداد ۸۰۰۰ سبد غذائی بین آنان توزیع گردید .

وی اظهار داشت : کودکان زیر ۵ سال که از نظر وزن ، قد و شاخص های تغذیه کمبود داشته باشند و از منحنی رشد مناسبی برخوردار نباشند توسط مراکز بهداشتی درمانی شناسایی شده و به کمیته امداد  معرفی  می شوند و این نهاد نیز در صورت نیازمندی و داشتن شرایط دریافت کمک ، به ارائه خدمات مورد نیاز به آنها می پردازد تا به شرایط مناسب از نظر رشد  برسند .

سید رضا حسینی ابراز داشت : هر ماهه مبلغ یک میلیون ریال به حساب کارت الکترونیکی هر کدام از این افراد واریز می شود و افراد بهره مند از این طرح به وسیله آن می توانند سبد غذائی که از سوی کارشناسان تغذیه و بر اساس وضعیت جسمی کودکان مشخص شده است را تهیه کنند .

وی در ادامه یاد آور شد :  از ابتدای سال جاری  ۸ میلیارد ریال در راستای بهبود تغذیه کودکان زیر ۵ سال در استان خراسان جنوبی هزینه شده است .