ایجاد بیماری زایی بیشتر با کرونا لامبدا در کودکان

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گفت: کرونای لامبدا در کودکان بیماری زایی بیشتری ایجاد می کند.

به گزارش کودک پرس ،علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی می‌گوید:«لامبدا کرونا یکی از واریانت‌هایی است که باید بیشتر روی آن مطالعه کرد. لامبدا کرونا می‌تواند قابل گریز باشد. مطالعاتی که تاکنون انجام شده نشان می‌دهد ویروس لامبدا کرونا می‌تواند در کودکان بیماری‌زایی بیشتری ایجاد کند.»

آنطور که رئیس مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی می‌گوید کفایت واکسن‌ها برای لامبدا کرونا مورد چالش قرار گرفته است: «اثرگذاری واکسن فایزر و مدرنا در خنثی کردن ای واریانت به ترتیب دو و سه برابر کاهش پیدا کرده است. این نشان می‌دهد که ما با واریانتی روبه رو هستیم که خصوصیات انتقال‌پذیری زیادی دارد و می‌تواند مانند واریانت دلتا سریع پخش شود. همچنین قابلیت گریز از سیستم ایمنی را دارد، حالا چه ایمنی حاصل از بیماری و چه ایمنی حاصل از واکسن.»

ناجی در پایان می‌گوید: «در مجامع علمی همه پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است در آینده واریانت‌هایی داشته باشیم که هم بیماری‌زایی های بیشتری دارند، شاید مرگ و میر بیشتری داشته باشند. ممکن است واریانت‌هایی به وجود آید که کل واکسن‌ها را غیرفعال کند و دوباره به خانه اول برگردیم.»

پیش از این زالی، رئیس ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران نیز در این مورد هشدار داده بود. این در حالی است که در حال حاضر کشور با آمار بالای تلفات سویه دلتا و پیک پنجم مواجه است. در کنار آن گزارش‌هایی هم از وجود قارچ سیاه در برخی بیمارستان‌های کشور شده است.