حل مشکلات اقتصادی منجر به فرزندآوری می‌شود

به گزارش کودک پرس ، نتایج به دست آمده از یک مطالعه حاکی از آن است که حل مشکلات اقتصادی؛ اعم از اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی، بدون تصویب سیاست‌های تشویقی، منجر به ازدیاد جمعیت و فرزندآوری می‌شود. باروری از مهمترین ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای در دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ جمعیت هر کشور […]

به گزارش کودک پرس ، نتایج به دست آمده از یک مطالعه حاکی از آن است که حل مشکلات اقتصادی؛ اعم از اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی، بدون تصویب سیاست‌های تشویقی، منجر به ازدیاد جمعیت و فرزندآوری می‌شود.

باروری از مهمترین ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای در دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ جمعیت هر کشور ایفا می‌کند. کاهش نرخ باروری و به هم‌ریختگی در توازن سنی کشور، می‌تواند آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری بر کشور وارد کند. به طوری که نرخ باروری در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، در سیر نزولی و پایین‌تر از سطح بحرانی قرار گرفته است.

به همین جهت پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با انجام یک مطالعه علل تمایل مردم شهرستان فردوس و روستاهای اطراف آن را نسبت به فرزندآوری بررسی کردند، تا ابعاد بیشتری از این موضوع آشکار می‌شود.

این پژوهش یک مطالعه ی مقطعی (توصیفی – تحلیلی) بود که بر روی کلیه خانواده‌های روستایی و شهری مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان فردوس صورت گرفت. روش نمونه گیری به صورت چند مرحله ای بود؛ بدین صورت که از بین لیست مراکز بهداشتی درمانی شهری و مراکز بهداشتی درمانی روستایی به تعداد برابر به تصادف چند مرکز انتخاب و سپس ۴۰۰ نفر از مردان و زنان مراجعه‌کننده به آن مراکز که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند؛ متناسب با جمعیت خانوارهای تحت پوشش آن مرکز وارد مطالعه شدند.

با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، مهمترین دلیل انگیزه‌های مثبت نسبت به فرزندآوری «علاقه فطری افراد به کسب جایگاه و نقش والدی» و اعتقاد به این بود که «زندگی بدون کودکان بی معنی ست». همچنین مهمترین دلیل در بعد نگرانی‌های پیرامون فرزندآوری، «نگرانی در مورد آینده فرزندان» و «مشکلات اقتصادی آن‌ها» گزارش شد.

برهمین اساس به نظر می‌رسد با تلاش برای حل مشکلات اقتصادی اعم از اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی، دلایل تمایل به فرزندآوری آنقدر قدرتمند هستند که حتی بدون تصویب سیاست‌های تشویقی، منجر به ازدیاد جمعیت و فرزندآوری خواهند شد.

به گفته پژوهشگران این تحقیق؛ به نظر می رسد یافته‌های این مطالعه می‌تواند بخشی از وضعیت فعلی تمایل و عدم تمایل به فرزندآوری افراد جامعه را ارائه داده و در برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در جهت افزایش تمایل به فرزندآوری ایفای نقش کند.

نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان «مقایسه علل تمایل به باروری در خانواده های شهری و روستایی شهرستان فردوس سال ۱۳۹۹» در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده و امیرحسین اکبریان، آزاده آراسته، فریبا اسدی؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در انجام آن مشارکت داشتند.

منبع:ایسنا