انتقال مهدهای کودک از بهزیستی به آموزش و پرورش

اولین جلسه کمیته انتقال مهد های کودک از بهزیستی به آموزش و پرورش در استان گلستان با حضور تمام اعضا برگزار گردید. منبع:سازمان بهزیستی

اولین جلسه کمیته انتقال مهد های کودک از بهزیستی به آموزش و پرورش در استان گلستان با حضور تمام اعضا برگزار گردید.

منبع:سازمان بهزیستی