کتاب تحول شهرنشینی به نفع کودکان منتشر شد

کتاب تحول شهرنشینی به نفع کودکان توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منتشر شد.

به گزارش کودک پرس،کتاب تحول شهرنشینی به نفع کودکان توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منتشر شد.

این کتاب به کوشش سازمان یونیسف در سال ۲۰۱۸ به چاپ رسیده و در سال ۱۴۰۰ توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران به ترجمه گلسا همراهی منتشر شده است.

این کتاب سندی ارزشمند در تبیین ضرورت اهمیت بخشی به کودک در مراحل برنامه ریزی، سیاست گذاری، اجرا و پایش پروژه‌های عمرانی در شهرها بوده و در زمینه چگونگی ترویج کودک مداری، حمایت از طرح‌های کودک محور، ارائه شواهد و نمونه‌های موفق در نقاط جهان و راه حل های مشارکت با کودک و همچنین جلب نظر ذی نفعان و سرمایه گذاران رهنمون‌های قابل تاملی را ارائه می‌دهد.

منبع:مهر