سمنان/ حمايت از 15 هزار کودک نيازمند در طرح ايران مهربان

با همکاري سپاه استان و بسيجيان استان در راستاي اجراي طرح ايران مهربان، ۱۵ هزار حامي براي کدوکان نيازمند استان در نظر گرفته مي شود.

به گزارش کودک پرس ،سردار حميد دامغاني فرمانده سپاه استان گفت: در راستاي اجراي طرح ايران مهربان مقرر شده است تا با همکاري پاسداران و بسيجيان استان سمنان تا پايان ماه رمضان براي ۱۵ هزار کودک نيازمند استان سمنان حامياني انتخاب شود.

وي افزود: تاکنون در اين طرح براي بيش از ۲ هزار کدوک نيازمند حامي انتخاب شده است که تا پايان ماه رمضان اميدواريم بتوانيم براي کليه اين ۱۵ هزار کودک نيازمند حامياني در نظر گرفته شود.

مسعوديان راد مدير کل کميته امداد امام خميني (ره) استان سمنان گفت: با همکاري سپاه و بسيجيان استان در نظر داريم تا براي ۱۵ هزار کودک نيازمند در سطح استان حاميان مالي انتخاب شود تا با همکاري اين عزيزان از درد و رنج کودکان نيازمند کمي کاسته شود.

وي افزود: بسيجيان و پاسداران مي توانند در اين طرح با حداقل ۱۰ هزار تومان و بيشتر براي حمايت از کودکان نيازمند اقدام کنند و در طرح ايران مهربان مشارکت فعال داشته باشند.