خوزستان/ فراخوان حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان

اداره کل بهزیستی استان خوزستان در نظر دارد به منظور اجرای” برنامه اقدام و عمل جهت حمایت اجتماعی از کودکان کارو خیابان” با هدف شناسایی، جذب، بررسی تابعیت، پذیرش، بازتوانی وپیگیری وضعیت کودکان کار و خیابان به خرید خدمت با استفاده از ظرفیتهای غیردولتی اقدام نماید.

به گزارش کودک پرس ،بدین منظور از موسسات حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید:

-موسسات خیریه حقوقی وحقیقی می بایست دارای پروانه فعالیت از اداره کل بهزیستی استان خوزستان  باشند.

-دارای توانمندی اقتصادی بوده و به منابع دولتی وابستگی نداشته باشد.

-دارا بودن حداقل ۱ سال سابقه همکاری مثبت در حوزه اجتماعی دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی که مورد تائید معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی باشد.

-دستورالعمل مربوطه را به طورکامل مطالعه وشرایط آن را پذیرفته باشد.

فرآیندهای قابل واگذاری:
۱.    تهیه محتوای چندرسانه ای برای کمپین رسانه ای
۲.    انجام کمپین رسانه ای در طول فرآیند اجرای برنامه
۳.    آموزش و آماده سازی نیروهای انسانی مورد نیاز
۴.    رصد پرونده های موجود و شناسایی جامعه هدف از میان اطلاعات موجود در پرونده ها
۵.    شناسایی فعال جامعه هدف از سطح شهر و جذب و انتقال
۶.    اداره مراکز پذیرش اولیه، ارائه خدمات اولیه و غربالگری و اسکان موقت
۷.    اداره مراکز نگهداری میان مدت، مراکز مادر و کودک
۸.    همکاری جهت نظارت بر وضعیت کودکان ساکن در مراکز اقامتی و میهمان پذیرها و تهیه و اجرای پلن ( نقشه ) بازتوانی اختصاصی هر کودک توسط مورد تائید بهزیستی
۹.    پیگیری پس از ترخیص به مدت ۲ سال از زمان ترخیص
۱۰.    نظارت بر نحوه انجام فرایندهای واگذار شده در بندهای ۳ تا ۹ فوق.
۱۱.    تهیه و پشتیبانی از سامانه اطلاعاتی برخط این برنامه
کلیه موسسات غیردولتی واجد شرایط فوق می توانند به مدت ده روز پس از انتشار فراخوان درخواست خود را به اداره کل بهزیستی استان خوزستان -معاونت اجتماعی تحویل نمایند.