مهدهای كودک‌ هدفمند در واحدها پیگیری شود

مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در امور زنان و خانواده در این جلسه گفت: ايجاد مهد كودک‌های هدفمند برای فرزندان اساتيد، كاركنان و دانشجويان خوب است که در واحدها پیگیری شود تا برای دانشگاه آزاد اسلامی آورده داشته باشد.

به گزارش کودک پرس ،نشست شورای انديشه‌ورز با رابطین امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای دماوند و پرديس در دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران برگزار شد.

در این جلسه معصومه بهرامی، مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در امور زنان و خانواده، وكيلی، رابط امور زنان واحد دماوند و حسين‌پور، رابط امور زنان واحد پرديس حضور داشتند.

بهرامی: لزوم توجه به مسائل عقيدتی و فرهنگی دانشجويان

معصومه بهرامی، مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در امور زنان و خانواده در این جلسه گفت: ايجاد مهد كودک‌های هدفمند برای فرزندان اساتيد، كاركنان و دانشجويان خوب است که در واحدها پیگیری شود تا برای دانشگاه آزاد اسلامی آورده داشته باشد.

وی افزود: تقاضای ما از رابطين امور زنان و خانواده در واحدها اين است كه طرح‌ها و ايده‌های خود در حوزه زنان جمع‌بندی و ارسال کنند تا بتوانیم آن‌ها را عملیاتی کنیم.

مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در امور زنان و خانواده بیان کرد: دغدغه اصلی ما، توجه به مسائل عقیدتی و فرهنگی دانشجویان است و رابطین واحدها در این زمینه می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند.