نماهنگ زیبای کودکانه امام رضا (ع)

و باغ سبزی داشت در دل، از روشنایی های قرآن/ در چشمهایش دیده می شد/ هر لحظه خورشیدی از ایمان/ او در کویر خشک دنیا مانند باغی با صفا بود/ عشق خدا را در دلش داشت/ پروانه در راه خدا بود/در بخشش و عدل و شجات، او پیرو راه علی بود/ او در تمام زندگانی، یک لحظه هم حتی نیاسود/ فرزند زهرا و علی بود، مهرش درون قلبمان است ..