تعیین هیأت بازرسی و نظارت بر اجرای طرح ساماندهی کودکان و نوجوانان

به گزارش کودک پرس و به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی- دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری طی حکمی هیأتی پنج نفره از اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و کارگروه پایش و ارزیابی وزارت دادگستری مأموریت داد وضعیت […]

به گزارش کودک پرس و به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، دکتر محمود عباسی- دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری طی حکمی هیأتی پنج نفره از اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و کارگروه پایش و ارزیابی وزارت دادگستری مأموریت داد وضعیت کودکان موضوع طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان تهران را بررسی و نتیجه را به شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گزارش نمایند. در بخشی از حکم دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک آمده است باتوجه به گزارشات واصله از سازمان های دولتی و غیر دولتی و سمن ها در مخالفت و موافقت با طرح ساماندهی کودکان و نوجوانان و احتمال نقض حقوق آنان به استناد مواد ۲، ۶ و ۱۰ آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به جنابعالی مأموریت داده می شود به نمایندگی از طرف شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با مراجعه به مراکز ساماندهی کودکان کار و خیابان، گفتگو با کودکان موضوع طرح و ملاحظه شواهد میدانی، مصاحبه با مجریان طرح و مسئولان ذیربط گزارش جامعی از موضوع تهیه و حداکثر ظرف مدت دو هفته آینده آن را به دبیرخانه مرجع ملی ارائه نمایید.

شایان ذکر است در یک ماه گذشته که طرح ساماندهی کودکان و نوجوانان توسط سمن های فعال در حوزه حقوق کودک و با مدیریت سازمان بهزیستی تهران آغاز شده دیدگاههای مختلفی در حمایت و مخالفت با طرح یاد شده مطرح گردیده که مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به عنوان مرجع ناظر هیأتی را برای بازرسی و نظارت بر اجرای طرح و تهیه گزارش موارد احتمالی نقض حقوق کودک انتخاب نموده است.
ضمن اینکه مرجع ملی در هفته گذشته نیز جلسه ای با حضور مسئولان دولتی و سازمان های غیر دولتی برگزار کرد.

اعضای هیأت انتخابی عبارتند از :

آقای حسین عرفانی مقدم – مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

آقای خسرو صالحی – نماینده سازمان های مردم نهاد در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون
حقوق کودک

خانم پرنیان قوام – نماینده دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان قوه قضاییه در کارگروه حقوقی و قضایی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

آقای سید محمد حسین جوادی  – نماینده وزارت بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشکی در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

آقای منصور آقا محمدی – نماینده سازمان بازرسی کل کشور در کارگروه پایش و ارزیابی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک