کودک گمشده در تنگ مهریان یاسوج هنوز پیدا نشده است

رستمی تصریح کرد: تا روزآخر عملیات جستجو را انجام دادیم تا دیروز در منطقه حضور داشتیم که طی این عملیات دو نفر از غواصان ما مصدوم شدند که یکی از آن ها در شیراز بستری شده است، نقطه ای که آن را مورد بررسی قرار نداده باشیم وجود ندارد.

به گزارش کودک پرس ، محمد رستمی مدیرعامل آتش نشانی یاسوج در خصوص جزئیات عملیات کودک گمشده در تنگ مهریان یاسوج بیان کرد: اگر پدر و مادر کودک به مکانی یا چیزی شک داشته باشند ما آمادگی این را داریم تا در هر زمانی که خانواده این کودک اعلام کردندحضور پیدا کنیم و منطقه را جستجو کنیم.

محمد رستمی اظهار کرد: نیروهای ما تا دیروز در منطقه عملیاتی حضور داشتند و اگر دستگاه های بالاتر به ما دستور دوباره جستجو را صادر کرند ما برای جستجو خواهیم رفت اما نه اینکه به صورت ثابت در آنجا فعالیت کنند اما هرموقع که نیاز باشد به آن ها کمک خواهیم کرد.

رستمی تصریح کرد: تا روزآخر عملیات جستجو را انجام دادیم تا دیروز در منطقه حضور داشتیم که طی این عملیات دو نفر از غواصان ما مصدوم شدند که یکی از آن ها در شیراز بستری شده است، نقطه ای که آن را مورد بررسی قرار نداده باشیم وجود ندارد.

وی در پایان افزود: به خانواده آن ها اعلام کردیم که هرموقع نیاز بود و به مکان و منطقه ای شک کردند باما تماس بگیرند تا ما نیز آن ها را کمک کنیم و منطقه را جستجوکنیم.

منبع: پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس