مراسم تقدیر از مربیان مهدهای کودک و مراکز توانبخشی

مراسم تقدیر و تشکر از مربیان مهدهای کودک و مراکز توانبخشی به مناسبت روزمعلم درشهرستان ملارد برگزار شد.

به گزارش کودک پرس ، مرتضی قربانی درمراسم تجلیل ازمربیان به مناسبت گرامیداشت مقام معلم ضمن تبریک این روزبزرگ گفت: نقش کلیدی معلمان به عنوان مجریان آموزش عمومی والگوهای اولیه دانش آموزان بسیازحائزاهمیت است .

وی افزود: مهدهای کودک بسترمناسبی برای بیان وآموزش مسائل مرتبط باپیشگیری فراهم می کندکه بایدازاین بستربه نحواحسن استفاده کنیم.

مرتضی قربانی اذعان داشت : استعدادهای کودکان درمهدهای کودک شکوفامی شود لذا بایدمحیطی امن وعاری ازهرانحرافی برای تربیت آنان فراهم کرد.

درپایان این مراسم به مناسبت روزمعلم ازمربیان مهدهای کودک ومراکزتوانبخشی بااهداءلوح تقدیر تشکروقدردانی به عمل آمد.

 

انتهای پیام/