تا مشکلات اقتصادی مردم برطرف نشود نمی‌توان مشکلات کودکان کار را در جامعه برطرف کرد

جلیل رحیمی جهان آبادی: بررسی وضعیت کودکان کار نیازمند بررسی‌های کارشناسی محور است بدین معنا که باید معلول‌هایی از جنس آسیب‌های اجتماعی را که زمینه شکل گیری پدیده کودکان کار را در جامعه فراهم می‌کنند، شناسایی کنیم و سپس به ریشه‌یابی در زمینه رفع معضل کودکان کار بپردازیم.

به گزارش کودک پرس ، نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه رفع ریشه ای معضل کودکان کار نیازمند برچیدن فقر اقتصادی است،گفت: قانون در زمینه کودکان کار همسو با واقعیت‌های جامعه اجرا شود. جلیل رحیمی جهان آبادی افزود: بررسی وضعیت کودکان کار نیازمند بررسی‌های کارشناسی محور است بدین معنا که باید معلول‌هایی از جنس آسیب‌های اجتماعی را که زمینه شکل گیری پدیده کودکان کار را در جامعه فراهم می‌کنند، شناسایی کنیم و سپس به ریشه‌یابی در زمینه رفع معضل کودکان کار بپردازیم.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعتقاد دارم تا مشکلات اقتصادی مردم برطرف نشود نمی‌توان مشکلات کودکان کار را نیز در جامعه برطرف کرد، بنابراین فقر اقتصادی ارتباط مستقیم با شکل‌گـیـــری پـدیـده کـودکان کار در جامعه دارد. وی ادامه داد: تنها با اجرای قانون نمی توان مسئله ای کودکان کار را برطرف کرد و این درحالی است تا زمانی که فقر اقتصادی وجود داشته باشد نمی توان وضعیت کودکان کار را به‌طور کامل رفع کرد، زیراکودکان کار معلول شرایط نامناسب اقتصادی هستند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه رفع ریشه‌ای معضل کودکان کار نیازمند برچیدن فقر اقتصادی است، یادآورشد: قانون در زمینه کودکان کار همسو با واقعیت‌های جامعه اجرا شود.

منبع: خانه ملت