واکسن فلج اطفال كودكان اتباع بيگانه، انجام شد

فلج اطفال نوعی بيماری ويروسی، با پراكندگی وسيع در سراسر جهان است كه منجر به فلج شل حاد برگشت ناپذير و حتی مرگ در اطفال می شود.

به گزارش کودک پرس، سعيد ورزنده كارشناس مبارزه با بيماري های واگير مركز بهداشت شهدای والفجر گفت: واکسن فلج اطفال كودكان زير پنج سال اتباع بيگانه، بر اساس برنامه تدوينی مركز مديريت بيماری ها، انجام شد.

ورزنده هدف از اجرای این برنامه را، لكه گيری و ارتقای سطح ايمنی اتباع بيگانه عليه بيماری فلج اطفال برای دستيابی به حذف بيماریدر كشور، بیان کرد.

وی ادامه داد: فلج اطفال نوعی بيماری ويروسی، با پراكندگی وسيع در سراسر جهان است كه منجر به فلج شل حاد برگشت ناپذير و حتی مرگ در اطفال می شود.

ورزنده خاطر نشان کرد: تنها راه موثر برای پيشگيری از اين بيماری واكسيناسيون  است.

وی بیان کرد: برای تشخيص و درمان این بيماری، به بستری بيمار در بيمارستان نیاز است و همچنین موارد فلج شل حاد در شيراز، از سوی واحد مبارزه با بيماری های واگير مركز بهداشت، با هدف كشف موارد فلج اطفال مورد بررسی و نمونه برداری قرار می گيرند.

كارشناس مبارزه با بيماری های واگير مركز بهداشت شهدای والفجر تصریح کرد: در حال حاضر هيچ موردی از بيماری فلج اطفال در استان فارس، وجود ندارد.

 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران