اقدام تحسین برانگیز رضا صادقی

او تمام هزینه های زندگی این بچه رو تا هر سنی که باشد متقبل می شود.
به گزارش کودک پرس، در واکنش به ویدئوی کودک رها شده در مبارکه، رضا صادقی گفت اگر مردم کمک کنند تا مادرش پیدا شود، او تمام هزینه های زندگی این بچه رو تا هر سنی که باشد متقبل می شود.
منبع: پول نیوز