بازی با مفاهیم ریاضی

هوش منطقی یا ریاضی قبل از اینکه نیاز به بیان و یا تصویرسازی از مسئله داشته باشیم با یک فرایند ذهنی دقیق و البته سریع، نظم منطقی بین اجزای یک مسئله را کشف و مسئله را با استفاده از اصول پایه منطقی عقل حل می کند.

به گزارش کودک پرس ، هوش منطقی یا ریاضی زودتر و بیش از هر نوع هوش دیگری شناخته شده است. هرچند هوش منطقی یکی از ابعاد نه گانه هوش محسوب می شود ولیکن مستقیما بر بهره وری سایر ابعاد هوش موثر است. به عبارت ساده هوش منطقی یا ریاضی یعنی؛ توانایی استفاده از استدلال، منطق و اعداد.

این بعد از هوش به توانایی ذهن در تفکر منطقی و حل مسئله بر می گردد. هوش منطقی یا ریاضی قبل از اینکه نیاز به بیان و یا تصویرسازی از مسئله داشته باشیم با یک فرایند ذهنی دقیق و البته سریع، نظم منطقی بین اجزای یک مسئله را کشف و مسئله را با استفاده از اصول پایه منطقی عقل حل می کند. در این مطلب ۵ مفهوم اصلی و کاربردی ریاضی را عنوان می نماییم…

۱. مفهوم شباهت و تفاوت:

تصاویری به کودک نشان داده می شود و از او خواسته می شود شکل متفاوت را پیدا کند.
تصاویری به کودک نشان داده می شود و از او خواسته می شود که شکل مشابه را رنگ کند.
به کودک تعداد زیادی قاشق، کلید و یا پر نشان داده و از او بخواهید تا اشیاء شبیه به هم را پیدا کند.

۲. مفهوم ارتباط منطقی:

تصاویری به کودک نشان داده می شود و از او خواسته می شود که ارتباط منطقی بین اشکال را بیابد.
وسایلی را که با هم ارتباط دارند جمع آوری کنید مثل قاشق و چنگال، خمیردندان و مسواک، شانه و آیینه، صابون و حوله و… وسایل را جلو کودک بگذارید و از او بخواهید وسایل مرتبط با هم را کنار هم بگذارد.

۳. مفهوم جزء و کل:

تصاویری از مکان های مختلف به کودک نشان داده و از او می خواهیم اشیاء مربوط به هر یک از مکان ها را مشخص کند.

۴. مفهوم طبقه بندی:

وسایل مختلفی را در اختیار کودک قرار دهید و از او بخواهید آن ها را بر اساس رنگ، جنس، اندازه، شکل و … طبقه بندی کند. به طور مثال مهره های قرمز یک سمت، مواد خوراکی یک سمت، میوه های هسته دار جدا از بی هسته و …
تصاویری از حیوانات مختلف را از مجلات ببرید و آن ها را مقابل کودک بگذارید و او را تشویق کنید تا حیوانات شبیه به هم و از یک خانواده را کنار هم بچسباند.

۵. مفهوم نظم و ترتیب:

نواری درست کنید و اشکالی را روی آن بکشید، در سلسله اشکال، اولین شکل که ارایه می شود باید دایره باشد. اشکالی همانند و هم رنگ با آن ها از کاغذ ببرید و از کودک بخواهید اشکال بریده شده را با اشکال روی مقوا مطابقت داده و مرتب کند.
تعدادی مهره رنگی یا حبوبات تهیه کنید و آن ها را با نظم خاصی کنار هم بچینید. آن نظم را تکرار کنید. کودک باید ارتباط را بیابد و آن را تکرار کند. به طور مثال: نخود لوبیا، عدس، نخود … قاشق، کارد، چنگال، قاشق … و …
تعدادی از اشکال متفاوت را در توالی منظم قرار دهید و از کودک بخواهید آن توالی را تکرار کند.