مـأموریت رسـانه‌های‌ داخلی‌ در‌ انتقال فرهنگ و ارزش‌های دینی و عقیدتی‌

توجه به امور جـوانان تـوسط مـربیان جامعه و هادیان فکر و اندیشه، برنامه‌های مناسب صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانی و عـقیدتی‌ پرسـش‌ شده‌‌ از نقاط مثبت و اشاعه بی‌ضابطه و بی‌رویه رشد استفاده از تجهیزات دریافت‌ از‌ ماهواره و نرخ رو به افزایش میزان بـهره‌مندی از بـرنامه‌های پخش مستقیم ماهواره‌ای، ضعف کلی‌ تفریحات و اوقات‌ فراغت‌ در‌ کشور، زیادی میانگین تـماشای بـرنامه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ ای در نزد پاسخگویان و وابستگی‌ بیشتر‌ کـسانی‌ کـه بـرنامه‌های ماهواره‌ای را تماشا می‌کنند به ماهواره و تماشای بـرنامه‌های آن از نـقاط ضعف‌ به‌ دست‌ آمده برای تدوین‌ راهبرد است.

به گزارش کودک پرس ،پرورش نسل نوجوان و جوان مطابق با الگوهای انسان آرمانی و جهان‌بینی اسلام پس از انقلاب‌ اسلامی ایـران، مـأموریت رسـانه‌های‌ داخلی‌ در‌ انتقال فرهنگ و ارزش‌های دینی و عقیدتی‌ به افراد جامعه بوده است‌. توجه به امور جـوانان تـوسط مـربیان جامعه و هادیان فکر و اندیشه، برنامه‌های مناسب صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانی و عـقیدتی‌ پرسـش‌ شده‌‌ از نقاط مثبت و اشاعه بی‌ضابطه و بی‌رویه رشد استفاده از تجهیزات دریافت‌ از‌ ماهواره و نرخ رو به افزایش میزان بـهره‌مندی از بـرنامه‌های پخش مستقیم ماهواره‌ای، ضعف کلی‌ تفریحات و اوقات‌ فراغت‌ در‌ کشور، زیادی میانگین تـماشای بـرنامه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ ای در نزد پاسخگویان و وابستگی‌ بیشتر‌ کـسانی‌ کـه بـرنامه‌های ماهواره‌ای را تماشا می‌کنند به ماهواره و تماشای بـرنامه‌های آن از نـقاط ضعف‌ به‌ دست‌ آمده برای تدوین‌ راهبرد است.

هم‌چنین دست زدن استکبار به انـتخاب سـوژه‌ها از میان‌ واقعیت‌های‌ اجتماعی و نمایش واقـعیت‌ها آنچنان‌که رسانه‌های اسـتعماری مـی‌خواهند،رخ نـمودن تضاد آشکار میان قیود‌ و فرهنگ‌ سـنتّی‌ و وسـایل ارتباط جمعی،نشر افکار و آراء و تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم،هجوم فرهنگی بیگانگان با برنامه‌های مـاهواره‌ای‌ بـه‌ فرهنگ جامعه و پخش‌ خبرهای در لایه‌ای از تـوطئه در برنامه‌های ماهواره‌ای و تصور واهـی‌ کـه‌ اخبار‌ و برنامه‌های‌ ماهواره‌ای بدون سـانسور اسـت و نیز نبود مقرارت برای عملکرد ماهواره‌ها پخش مستقیم‌ از جمله‌ تهدیدات‌ دشمنان علیه نـظام جـمهوری اسلامی ایران است.

تخریب افـکار جـوانان تـوسط وسایل‌ ارتباط جمعی‌، بـه‌ویژه‌ بـرنامه‌های ماهواره‌ای چالشی‌ است کـه جـمهوری اسلامی ایران با آن روبرو است.

باتوجه به اهداف‌ کلی‌ قید‌ شده در سند چشم‌انداز جـمهوری اسـلامی ایران در افق‌ ۱۴۰۴ هجری شمسی‌ و اسناد‌ و سـیاست‌های کـلی برنامه چـهارم تـوسعه اقـتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـلامی ایران و گردآوری اطلاعات از محیط داخلی‌ و خارجی‌‌ و ارزیابی تهدیدات و فرصت‌ها و تعیین نقاط قوت و ضعف شش هـدف اجـرائی تعیین شده‌‌ و با توجه‌ به محدودیت‌های زمـانی و مـکانی و قـابلیت‌های خـودی و بـا‌ استفاده‌ از‌ روش‌ مـقایسات دوتـایی (زوجی) اولویت آن ها مورد‌ بررسی‌ قرار گرفته که عبارتند از:

۱- همگرایی و هماهنگی نهادها و سازمان ها اجتماعی- فرهنگی.

۲-افـزایش کـیفیت‌ بـرنامه‌های‌ صدا و سیمایی صدای جمهوری اسلامی‌ ایران‌.

۳- رفـع نـیازهای‌ اجـتماعی‌- فـرهنگی‌.

۴- افـزایش ظـرفیت‌های فرهنگی و ارتقای کیفی در‌ بخش‌های‌ مختلف فرهنگی.

۵- ارتقای رشد تولید ناخالص ملی به منظور ایجاد امکان توسعه‌ فرهنگی‌.

۶- ارتقای همکارهای فرهنگی با کشورهای مسلمان‌.

برای نیل به اهـداف‌ تعیین‌ شده فوق،با تأکید بر‌ نقاط‌ قوّت در جهت برطرف کردن نقاط ضعف، آسیب‌پذیرهای کشور، راهکارهای اجرائی ممکن برای‌ هریک‌ از اهداف مذکور تعیین و باتوجه‌ به‌ شرایط‌ زمانی، مکانی، درجه‌ اهـمیت‌، امـکانات موجود و شرایط محیطی‌ و معیارهای‌ زمان صرف کمترین هزینه، فاقد تأثیرات جانبی نامطلوب بودن، پشتیبانی‌ مردمی و مصوّبات قانونی، تجزیه‌ و تحلیل‌ شده‌اند و راهبرد بهینه با استفاده از‌ شمای‌‌ سلسه‌ مراتبی انتخاب‌ شده‌ کـه‌ عـبارتست از:

«تمرکز سیاست‌گذاری‌ و ارائه سیاست‌های روشن و مشخّص در ارتباط با مسائل‌ اجتماعی – فرهنگی در جهت مقابله با تهدیدات‌ برنامه‌های‌ ماهواره‌ای دشمنان علیه جمهوری اسلامی‌ ایران‌.»

به‌ مـنظور‌ نـیل‌ به‌ تمامی اهداف کلی‌ تـنظیم‌ شـده، با تلفیق راهبردی بهینه و راهبردهای‌ منظور شده برای هریک از اهداف اجرائی، راهبرد زیر تعیین‌ می‌شود‌:

«تمرکز‌ سیاست‌گذاری و ارائه سیاست‌های روشن و مشخّص در ارتباط‌ با‌ مسایل‌‌ اجـتماعی‌- فـرهنگی‌ به‌ منظور مقابله بـا تـهدیدات برنامه‌های ماهواره‌ای دشمنان علیه‌ جمهوری اسلامی ایران از طریق بازنگری قوانین و اصلاح نظام اجرایی، استفاده از فناوری‌ دیجیتالی و توزیع آنتن‌ های استاندارد، آموزش و توجیه‌ نهادها و سازمان‌ها، ایجاد ساز و کارهای جدید برای یکپارچه سـازی نـرم‌افزاری مدیریت‌های فرهنگی – اجتماعی در کشور، اجرای قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره و فعالیت ویژه شورای عالی‌ انقلاب فرهنگی‌ و شورای‌ فرهنگ عمومی کشور، افزایش حجم برنامه‌های صدا و سیمای‌ جمهوری اسلامی ایران بـا اسـتفاده از دریافت مـجموعه‌ای از برنامه‌های مناسب تلویزیونی‌ کانال‌های خارجی و پخش برنامه‌های تمام شبکه‌های استانی در تمام‌ استان‌ها‌، ارتقای‌ سطح آگاهی‌های عمومی و ایـمان و ارزش‌های معنوی و اخلاقی و آمادگی مردم ایران‌ به منظور مشارکت و افزایش سـطح کـمی و کـیفی تولیدات و فرهنگی، تحکیم مبانی فرهنگ‌‌ اسلامی‌ و ایجاد مصونیت فرهنگی برای جامعه‌،به‌ ویژه نسل نوجوان برای مـقابله ‌ ‌بـا تهدیدات‌ برنامه‌های ماهواره‌ای، ایجاد زمینه‌های مناسب برای تقویت بنیه مالی و رونق اقتصاد فـرهنگ،تـوسعه مـبادلات فرهنگی با کشورها‌ وگروه‌های‌ مسلمان».