اجرای طرح توانمندسازی محیط زیستی مربیان خانه‌های کودک سرای محلات

دوره آموزشی طرح توانمندسازی مربیان خانه‌های کودک سرای محلات با هدف غنی‌سازی طرح‌های آموزشی در حوزه محیط زیست برگزار شد.

به گزارش کودک پرس ، دوره آموزشی” طرح توانمندسازی مربیان خانه های کودک سرای محلات در حوزه آموزش محیط زیست به کودکان”توسط مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با همکاری اساتید دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و هماهنگی اداره کل آموزش و مشارکت های اجتماعی در سالن آمفی تاًتر سرای محله مینابی منطقه ۱۵ تهران برگزار شد.

صدرالدین علی پور رئیس مرکز محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در این خصوص گفت: این دوره برای اولین بار در سطح سرای محلات شهرداری تهران توسط یک تیم مجری متخصص برگزار شدهکهمدت زمان آن دو ماه و متشکل از کارگاه های نظری آموزش مبانی و شناخت محیط زیست وکارگاه های مشارکتی روشهای آموزش محیط زیست برای کودکان است که۶۰ نفر از  مسئولین و مربیان خانه های کودک سرای محلات مناطق ۱۲،۱۴و ۱۵ شرکت کنندگان این دوره آموزشی هستند.

وی ضرورت اجرای این طرح را تمایز بین دو مقوله آموزش و سواد محیط زیستی و همچنین وجود معضلاتی چون نا آشنایی مربیان خانه هایکودک سرای محلات با محیط زیست و نحوه آموزش آن، نا آشنایی آموزشگران حوزه محیط زیست شهری با اصول آموزش به کودکان، آگاهیناکافی از نیازهای آموزشی کودکان و مربیان در زمینه محیط زیست جهت تدوین برنامه آموزشی، شناخت ناکافی آموزشگران از روشهای نوین تکنولوژی های آموزشی ویژه کودکانو نبود یک محتوای آموزشی منسجم و مرجع، دانست.

رئیس مرکز محیط زیست شهرداری تهران هدف اصلی اجرای طرح توانمندسازی مربیان خانه های کودک سرای محلات راغنی سازیطرحهایآموزشیدرحوزه محیط زیست با بهره گیری از افرادمطلعومتخصصانحوزه محیطزیست و آموزش و پرورش برشمرد.

علی پور همچنین به دیگر اهداف این طرح از جملهتوانمندی مربیان ودستیابی آنها به روشهای آموزشیکه منجر به تبدیل حفظ محیط زیست در باور ذهنی کودکان شود،افزایش کیفیت سیستم آموزش غیررسمی در حوزه محیط زیست و کودک، آموزش محیط زیست به کودکان با توجه به  شاخص های سواد محیط زیستی و تهیه محتوای آموزشی مرجع در قالب کتابهای کار مربی، کودک و والدین برای خانه های کودک سرای محلات اشاره نمود.

لازم به ذکر است در پایان دوره ارزشیابی اثربخشی آموزش های محیط زیستی شرکت کنندگان صورت گرفته و گواهینامه شرکت در دوره از طرف مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار و سازمان حفاظت محیط زیست برای شرکت کنندگان صادر خواهد شد.

 

 

منبع: شبستان