نظارت بر مراکز آموزش زبان و مهدهای کودک

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی گفت: آموزش و پرورش بر مراکز آموزش زبان و مهدهای کودک نظارت دارد.

به گزارش کودک پرس  ,مرضیه گرد بیان کرد: با مد نظر قراردادن اختیارات شوراهای آموزش و پرورش روند توسعه مشارکت سرعت می گیرد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی از توسعه مشارکت، مدرسه سازی، مدرسه داری و مدرسه یاری به عنوان سیاست های آموزش و پرورش دولت یازدهم یاد کرد و افزود: آموزش و پرورش راهی جز استفاده از توان مشارکت مردم ندارد و استفاده از ظرفیت های استانی یک ضرورت اجتناب ناپذیراست.

وی از نظارت آموزش و پرورش بر مراکز آموزش زبان، علمی آزاد و مهدهای کودک خبر داد و افزود طبق قوانین، آموزش وپرورش بر این مراکز نظارت مستمر دارد.

منبع:خبرگزاری افکار نیوز